RUŞEYM YAĞI NEYE İYİ GELİR?

  • Post author:
  • Post comments:0 Yorum

Spread the love

16522_1434273143549968_8520809780953336239_n

 

Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Beslenme Danışmanı Ph. D. Emine Sporel Özakat, antik­ çağ­lar­dan be­ri to­hum­lar ve to­hum yağ­la­rı­nın içer­dik­le­ri vi­ta­min, mi­ne­ral, esan­si­yel yağ­lar ve çe­şit­li be­sin mad­de­le­ri­nin sağ­lı­ğa fay­da­la­rının bi­lindiğini ve tüketildiğini belirterek bu konu hakkında şunları söylüyor.
To­hum yağ­la­rı fonk­si­yo­nel gı­da ola­rak ad­lan­dı­rı­la­bi­lir. Ya­ni bu yağ­lar be­sin de­ğer­le­ri­nin ya­nı sı­ra sağ­lı­ğa fay­da sağ­la­yı­cı ve/ve­ya has­ta­lık­la­rı ön­le­yi­ci özel­lik­le­ri (an­ti-ok­si­dan, an­ti-kan­ser, an­ti-yaş­lan­dı­rı­cı, an­ti-inf­la­ma­tu­ar gi­bi) ol­du­ğu dü­şü­nü­len gı­da­lar­dır.
Yüz­de yüz do­ğal ol­ma­lı
En fay­da­lı to­hum yağ­la­rı­nın ba­şın­da çörek otu yağı ge­lir. Çö­rek otu ay­nı za­man­da ‘ö­lüm­den baş­ka her der­de de­va­’ otu ola­rak da bi­li­nen ef­sa­ne­vi bir gı­da­dır. Ay­nı de­re­ce­de fay­da­lı di­ğer to­hum yağ­la­rı­nın ba­şın­da Buğ­day Ru­şeym ya­ğı, Kiş­niş ya­ğı ve nar çe­kir­de­ği ya­ğı­nı da ko­ya­bi­li­riz.
Bu yağ­lar ar­tık Tür­ki­ye­’de ilk kez yüz­de 100 do­ğal ve kat­kı­sız ola­rak ‘Sü­per­kri­tik Kar­bon­di­ok­sit (SC-CO2) Eks­trak­si­yo­nu­’ ile sol­vent kul­la­nıl­ma­dan tam saf­lık­ta el­de edil­me­ye baş­lan­mış­tır.
İçin­de hiç­bir kat­kı mad­de­si bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu yön­tem­le to­hum­la­rın için­de­ki yağ­la­rı çöz­mek için, çok yük­sek ba­sınç­lar­da sı­vı ha­le dö­nüş­tü­rü­len kar­bon­di­ok­sit (CO2) kul­la­nıl­mak­ta, yağ el­de edil­dik­ten son­ra ba­sınç dü­şü­rü­le­rek ye­ni­den gaz ha­li­ne ge­len CO2 ürün­de hiç­bir ka­lın­tı bı­rak­ma­dan ha­va­ya ka­rış­mak­ta­dır.
Güç­lü bir an­ti­ok­si­dan
CO2’nin, eks­trak­si­yon so­nu­cun­da or­tam­dan gaz ola­rak uzak­laş­tı­rı­la­bil­me­si, eks­trakt­ta çö­zü­cü ka­lın­tı­sı bı­rak­ma­ma­sı, is­ten­me­yen di­ğer yan ürün­le­rin olu­şu­mu­nu en­gel­le­me­si bu sis­te­min avan­taj­la­rı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. El­de edi­len ürün ta­ma­men saf, kat­kı­sız ve bi­yo­lo­jik ola­rak ak­tif olan to­hum ya­ğı oluş­tur­mak­ta­dır.
Emi­ne Spo­rel şöy­le devam ediyor; Bu­gün­kü ya­zı­da ÇÖ­REK OTU YA­ĞI ve BUĞ­DAY RU­ŞEYM YA­ĞI­’nın ge­nel sağ­lı­ğa olan sa­yı­sız kat­kı­la­rın­dan bah­set­mek is­ti­yo­rum. ÇÖ­REK OTU an­ti-inf­la­ma­tu­ar (ge­nel il­ti­ha­bi du­rum kar­şı­tı), an­ti­mik­ro­bi­yal (mik­rop öl­dü­rü­cü) ve an­ti­ok­si­dan­dır. Vü­cut­ta tüm an­ti­ok­si­dan­la­rın ana­sı ola­rak ka­bul edi­len GLU­TAT­YO­N’­u ar­tı­rı­cı et­ki­si var­dır. Bu mo­le­kül sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ma­mız için en önem­li mo­le­kül­ler­den bi­ri­dir ve do­ğal ola­rak vü­cu­du­muz­da üre­ti­lir.
Ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­di­rir
Tüm do­ku­la­rı­mız­da bu­lu­nur ve hak­kın­da yüz­ler­ce bi­lim­sel ma­ka­le ya­zıl­mış­tır. Glu­tat­yo­n’­u üre­te­bil­me­miz için gü­nü­müz­de be­sin­ler ma­ale­sef ye­ter­siz kal­mak­ta­dır.
Bun­dan do­la­yı bu önem­li mo­le­kü­lü bi­ze sağ­la­ya­bi­le­cek des­tek ürün­le­ri­nin kıy­me­ti­ni bir kez da­ha vur­gu­la­mak ge­re­kir. Vü­cu­du­mu­za gi­ren ya da olu­şan tüm za­rar­lı mad­de­ler­den ko­run­ma­mız glu­tat­yon sa­ye­sin­de­dir ve ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­mi­zin or­kes­tra şe­fi gi­bi­dir.
Vü­cut­ta za­man­la bi­ri­ken ser­best ra­di­kal­ler do­ku­la­ra za­rar ve­re­bi­lir. Ser­se­ri ma­yın gi­bi ser­best do­la­şan ra­di­kal­le­ri glu­tat­yon vü­cut­tan sü­pü­rür atar. Dü­zen­li ola­rak çö­rek otu ya­ğı kul­la­nı­mı glu­tat­yon mo­le­kü­lü­nü ar­tı­rır ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir. Çö­rek otu ya­ğı­nın an­ti-enf­la­ma­tu­ar ve an­ti­bi­yo­tik et­ki­le­ri Hin­dis­tan, Go­rakh­pur Üni­ver­si­te­si ve Ar­jan­tin Or­ga­nik Kim­ya ve Bi­yo­kim­ya Ens­ti­tü­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan or­tak bir bi­lim­sel araş­tır­ma­da ka­nıt­lan­mış ve 2014 yı­lın­da ya­yın­lan­mış­tır. Çö­rek otu ay­rı­ca in­sü­lin hor­mo­nu di­ren­ci­ni azal­ta­rak ener­ji me­ta­bo­liz­ma­sı­na da yar­dım­cı olur. Hüc­re­ler ener­ji­yi doğ­ru kul­la­nır­lar, spor per­for­man­sı ve spor­dan son­ra ge­ri ka­za­nım ar­tar. Spor son­ra­sı olu­şa­bi­le­cek kas, ek­lem ağ­rı ve sı­zı­la­rı aza­lır.

 

Kas gücünüz nasıl artırılır?

BUĞ­DAY RU­ŞEYM YA­ĞI buğ­day ru­şey­min­den el­de edi­lir ya­ni buğ­da­yın özün­den… Ru­şeym her bir buğ­day ta­ne­si­nin çim­len­me­si ve ye­ni bir buğ­day ta­ne­si oluş­tur­ma­sı için ge­rek­li tüm ya­pı taş­la­rı­nı içe­rir, ya­ni buğ­da­yın kal­bi ve ha­yat kay­na­ğı­dır. Buğ­da­yın tüm de­ğer­li bi­le­şen­le­ri, vi­ta­min­ler, mi­ne­ral­ler, ome­ga 3, ome­ga 6 ome­ga 9 yağ asit­le­ri buğ­da­yın ru­şey­minde bu­lu­nur.
Buğ­da­yın yüz­de 3’ü ru­şeym­dir. Her bir ton buğ­day­dan da 30 ki­lo ru­şeym el­de edi­lir. Bu 30 ki­lo ru­şeym­den de 2 lit­re­ye ya­kın ru­şeym ya­ğı çı­kar­tı­lır.
Sağ­lık açı­sın­dan içe­ri­ğin­de­ki ok­ta­sa­nol ve po­li­ka­sa­nol yağ­la­rı kalp da­mar sis­te­mi açı­sın­dan fay­da­lar sağ­lar. Ok­ta­sa­nol ilk ola­rak 1972 yı­lın­da Yüz­me Şam­pi­yo­nu ve spor bi­lim­ci­si Tho­mas Kirk Cu­re­to­n’­un dik­ka­ti­ni çek­miş­tir. 1970’li yıl­lar­dan be­ri at­let­ler ta­ra­fın­dan per­for­mans yük­sel­ti­ci ola­rak da bi­li­nir ve kul­la­nı­lır. Ok­ta­sa­no­l’­un özel­lik­le da­ya­nık­lı­lık ve kas gü­cü ar­tı­rı­cı et­ki­si ol­du­ğu gös­te­ril­miş­tir.
2003 yı­lın­da Se­ul, Yon­se­i Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­pıl­mış olan bir araş­tır­ma­da, buğ­day ru­şeym ya­ğı için­de bu­lu­nan ok­ta­sa­no­l’­un ada­le içi gli­ko­jen de­po­la­rı­nı ko­ru­ya­rak ve ok­si­jen kul­la­nım ka­pa­si­te­si­ni yük­sel­te­rek spor per­for­man­sı ar­tı­rı­cı (er­go­je­nik) özel­li­ği ol­du­ğu ka­nıt­la­na­rak ya­yın­lan­mış­tır. Ay­rı­ca ka­ra­ci­ğer­de ko­les­te­rol üre­ti­mi­ni dü­zen­le­ye­rek iyi ko­les­te­ro­lü (HDL) ar­tı­rır ve kö­tü ko­les­te­ro­lü (LDL) dü­şü­rür. An­ti­ok­si­dan ola­rak da gö­rev ya­par. Her yaş­ta­ki in­san­la­ra ve özel­lik­le spor­cu­la­ra spor ön­ce­si ve son­ra­sı buğ­day ru­şey­mi ya­ğı­nın  çö­rek otu ya­ğıy­la bir­lik­te kul­lan­ma­la­rı tav­si­ye
edi­lir.

http://hayat.sozcu.com.tr/

Bir Cevap Yazın